Bolagets verksamhet är inom

  • Brottmål, biträde såsom offentlig försvarare målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
  • Familjerätt, biträde vid tvist angående vårdnad, boende och umgänge för barn.
  • Socialrätt, biträde vid beslut om tvångsåtgärder vid tex alkoholmissbruk (LVM), psykisk sjukdom (LPT), eller omhändertagande av barn eller ungdom (LVU).
  • Utlänningsrätt, biträde vid ärenden angående asyl, uppehållstillstånd och andra liknande frågor som handläggs av Migrationsverket.
  • Processrätt, biträde såsom ombud, särskild företrädare för barn och rättegångsbiträde inför domstolar och andra myndigheter
  • Arvs- och testamentsrätt, upprättande eller ändring av testamente och allmän rådgivning.
  • Skadeståndsrätt, upprättande av skadeståndskrav, och svaromål samt biträde vid förhandling.
  • Civilrätt, såsom ombud vid tvister mellan privatpersoner och andra privatpersoner eller företag.

Läs mer om advokatfirman Ulrika Åsåker eller kontakta oss.