Vad är en advokat?

I Sverige är advokattiteln skyddad enligt lag, vilket innebär att det krävs mer än bara en juridikutbildning för att få kalla sig advokat och driva advokatverksamhet. För att få kalla sig advokat i Sverige krävs utöver en juristexamen att man genomgår ett antal utbildningsmoment och skaffar sig arbetslivserfarenhet på en advokatbyrå. Därefter genomförs en prövning av Advokatsamfundet, som är den organisation som utövar tillsyn över alla advokater i Sverige. Det är Advokatsamfundet som bestämmer vem som beviljas inträde och får kalla sig advokat. På Advokatsamfundets hemsida kan du också söka efter en advokat som är verksam där du bor eller i närområdet och det framgår också vilket verksamhetsområde advokaten har.

Som advokat är det en grundläggande skyldighet att tillvarata klientens intressen och att agera med absolut lojalitet. Detta innebär att advokaten alltid ger det bästa rådet ur ett juridiskt perspektiv i den aktuella situationen, utan att blint följa klientens önskemål. En advokat arbetar oberoende av staten, myndigheter och andra organisationer, för att kunna garantera att arbetet utförs fritt från påverkan eller andra intressekonflikter, vilket är en viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle där rättssäkerhet är avgörande.

En advokat är också skyldig att följa ett regelverk bestående av etiska regler som är till för att säkerställa att klienter kan känna sig trygga i att advokaten tillvaratar deras intressen. Genom det etiska regelverket blir advokattiteln en kvalitetsstämpel. Det är viktigt att påpeka att det etiska regelverket inte binder jurister som inte är medlemmar i Advokatsamfundet.Om en advokat inte följer dessa regler så kan denne anmälas till Advokatsamfundet som kan utdöma olika påföljder och i allvarliga fall utesluta advokaten, dvs ta ifrån denne advokattiteln och förbjuda denne från att utöva advokatverksamhet. Du kan därför alltid känna dig trygg med att anlita oss på Advokatfirman Ulrika Åsåker för ditt uppdrag. Läs mer om Advokatsamfundet och advokatrollen på https://www.advokatsamfundet.se/.

Bolagets verksamhet är inom

  • Brottmål, biträde såsom offentlig försvarare målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
  • Familjerätt, biträde vid tvist angående vårdnad, boende och umgänge för barn.
  • Socialrätt, biträde vid beslut om tvångsåtgärder vid tex alkoholmissbruk (LVM), psykisk sjukdom (LPT), eller omhändertagande av barn eller ungdom (LVU).
  • Utlänningsrätt, biträde vid ärenden angående asyl, uppehållstillstånd och andra liknande frågor som handläggs av Migrationsverket.
  • Processrätt, biträde såsom ombud, särskild företrädare för barn och rättegångsbiträde inför domstolar och andra myndigheter
  • Arvs- och testamentsrätt, upprättande eller ändring av testamente och allmän rådgivning.
  • Skadeståndsrätt, upprättande av skadeståndskrav, och svaromål samt biträde vid förhandling.
  • Civilrätt, såsom ombud vid tvister mellan privatpersoner och andra privatpersoner eller företag.

Läs mer om advokatfirman Ulrika Åsåker eller kontakta oss.